Waffen SS

Rangen van de Duitse Waffen SS worden hier vergeleken met de legers van 
Nederland, Engeland, Duitsland  en de US Army..

Waffen SS

SS-Oberst- gruppen-führer

Generaloberst

SS-Ober gruppen-führer 

General 

Generaal

General 

General 

SS-Gruppen-führer

Lieutenant- General

Luitenant- Generaal

General- leutnant

Lieutenant-General

SS-Ober- führer

Brigadier

Brigade-Generaal

Brigadier-General

SS- Standarten-führer

Colonel

Kolonel

Oberst

Colonel

SS-Ober-Sturmbannführer

Lieutenant-Colonel

Luitenant-Kolonel 
of Overste

Oberstleutnant

Lieutenant-Colonel

SS-Sturm- bannführer

Major

Majoor

Major

Major

SS-Hauptsturm-führer 

Captain

Kapitein of Ritmeester (Cav.)

Hauptmann of Ritmeister

Captain

SS-Hauptsturm-führer 

Lieutenant

Eerste Luitenant

Oberleutnant

First Lieutenant

SS-Unter-Sturmführer

Second Lieutenant

Tweede Luitenant

Leutnant

Second Lieutenant

SS-Junker

Officer Cadet

Vaandrig of Kornet
(Cav/Art/KMar

Feldwebel-Offiziersanwärter

Warrant-Officer 1

SS-Sturm-scharführer 

Regimental Sergeant-Major

Adjudant-Onderofficier

Stabsfeldwebel

Command Sergeant-Major

SS-Haupt- scharführer

Quartermaster-Sergeant

Sergeant-Majoor of Opper-wachtmeester(Cav/Art/KMar)

Oberfeldwebel

Sergeant First Class

SS-Ober-scharführer

Staff Sergeant

Sergeant 1e klasse
Wachtmeester 1e klasse
(Cav/Art/Kmar) 

Feldwebel

Staff Sergeant

SS-Unter-scharführer

Sergeant

Unterfeldwebel

SS-Unter-scharführer

Sergeant of Wachtmeester
(Cav/Art/KMar)

Unteroffizier

Sergeant

SS-Rotten-führer

Corporal or Bombardier

Korporaal 1e klasse/
Marechaussee 1e klasse

Stabsgefreiter

Corporal

SS-Sturm-mann

Lance Corporal or
Lance Bombardier 

Korporaal/
Marechaussee 2e klasse

Obergefreiter

Private First Class

SS-Ober-schütze

Soldaat 1e klasse/
Huzaar 1e Klasse/
Kanonnier 1e klasse/
Marechaussee 3e klasse 

Gefreiter

Private 2

SS-Schütze

Private 

Soldaat 2e klasse/
Huzaar 2e Klasse/
Kanonnier 2e klasse/
Marechaussee 3e klasse 

Soldat/Landser

Private 1

Bron: Wikipedia